Onderzoeksthema’s

Atlas Research beantwoordt stedelijke, sociale-economische en culturele vraagstukken, en is daarbij gespecialiseerd in het gebruik van data en kwantitatieve methoden. Met behulp van onderzoek en data analytics vertaalt Atlas Research complexe maatschappelijke vraagstukken naar heldere en praktische antwoorden. Dit doen wij aan de hand van vier thema’s.

Woonklimaat & aantrekkingskracht

Wat zijn aantrekkelijke plekken voor mensen om zich te vestigen, en waarom? Wat zijn de sterke en zwakke punten van gemeenten en regio's? Hoe verklaren deze kenmerken groei en krimp?

Sociaal domein & welzijn

Hoe verdeelt het Rijk middelen voor de bijstand over gemeenten? Wat bepaalt de kans op instroom uit de WW? En hoe verschilt dit tussen mensen met en zonder een migratieachtergrond?

Economie & arbeidsmarkt

Welke kansen bieden stedelijke regio's aan hun bevolking? En waarom presteert de ene regio beter dan de andere? Welke sectoren in uw regio laten de grootste groei zien?

Kunst & cultuur

Hoe verhoudt het culturele aanbod in uw regio zich tot dat in vergelijkbare regio's? Hoe groot is de deelname? En hoe verhouden de maatschappelijke kosten van kunst en cultuur zich tot de baten?