Herstel, maar nog niet hersteld

Soort publicatie:
Rapport

Onderzoeksthema’s:
Woonklimaat & aantrekkingskracht

Auteurs:
Joost Poort, Nancy Blaker, Joran Veldkamp

Publicatiedatum:
april 2022

Aanleiding
Het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) vergoedt sinds medio 2020 waardedaling veroorzaakt door de bevingen als gevolg van gaswinning in het Groningenveld. Deze waardedaling wordt, op advies van een commissie bestaande uit Fred Hammerstein (voorzitter), Peter Boelhouwer en Jan Rouwendal, per woning berekend met behulp van een model dat is ontwikkeld door Atlas Research. Dat model staat beschreven in het rapport Zeven bewogen jaren. Het is gebaseerd op alle woningenverkopen (via de NVM) in het gebied vanaf de beving bij Huizinge op 16 augustus 2012 tot 1 januari 2019.

Het is echter niet uitgesloten dat de waardedaling in het aardbevingsgebied in de tijd is veranderd in omvang of geografische begrenzing. Daarom heeft het IMG Atlas Research gevraagd het onderzoek te actualiseren en daarbij ook opnieuw te kijken naar de afbakening van het waardedalingsgebied.

Nieuw onderzoek van Atlas Research
In het nieuwe rapport Herstel, maar nog niet hersteld, heeft Atlas Research alle onderliggende gegevens uit Zeven bewogen jaren zoveel als mogelijk geactualiseerd tot 1 januari 2021. Het gaat daarbij om de woningmarkttransacties, schadetoekenningen, bevingsgegevens en omgevingskenmerken. Voor de bevingsgegevens zijn niet alleen de nieuwe metingen van het KNMI meegenomen, maar is ook gebruikgemaakt van een geactualiseerde en verder verfijnde formule voor de voortplanting van bevingen.

Afbakening op basis van een combinatie van schadedata (schade-intensiteit boven 40% van het aantal woningen) en bevingen (ten minste één beving met een grondsnelheid van 1,0 mm/s of meer) vormt het meest plausibele en robuuste alternatief voor het 20%-gebied uit Zeven bewogen jaren. Het resulterende risicogebied bestaat uit 138 postcode-4-gebieden en is daarmee per saldo iets groter dan het huidige risicogebied van 132 postcode-4-gebieden. Zes gebieden vallen in de nieuwe afbakening weg, twaalf komen erbij. In deze nieuwe afbakening neemt het gemiddelde effect ongeveer 1,5%-punt af. De maximale waardedaling neemt af van 18,4% naar 12,2% (in de modelvariant die verder het nauwste aansluit bij de huidige regeling en opgehoogd met éénmaal de standaardfout zoals dat in de regeling van het IMG gebeurt). Als in de nieuwe afbakening gebieden worden meegenomen die er volledig door omsloten zijn, maar er volgens de genoemde criteria niet bij horen (zogeheten enclaves), dan neemt het gemiddelde effect iets verder af, en daalt de maximale waardedaling inclusief standaardfout naar 11,2%.

Vervolgtraject
De adviescommissie Hammerstein stelt in een nieuw advies aan het IMG dat het nieuwe rapport “de basis kan en moet leveren voor een voortzetting van de waardedalingsregeling” en doet enkele aanbevelingen over de wijze waarop dat volgens haar het beste kan gebeuren. Het IMG is voornemens begin juni een besluit te nemen over de voortzetting van de waarderegeling.

Onderzoeksreeks naar het effect van aardbevingen op de huizenprijzen in Groningen:

2022: Herstel, maar nog niet hersteld
2019: Zeven bewogen jaren
2018: Nog altijd in beweging
2017: Vijf jaar na Huizinge
2016: Met angst en beven
2015: Schokken de prijzen?

 



Atlas Research heeft als onderzoeksbureau de methode voor de waardedalingsregeling ontwikkeld en recent geactualiseerd en voorgelegd aan de onafhankelijke Adviescommissie Waardedaling. Het Instituut Mijnbouwschade Groningen heeft op grond hiervan de waardedalingsregeling vastgesteld en recent geactualiseerd.

Het Instituut Mijnbouwschade Groningen is ook verantwoordelijk voor de juridische uitspraken in specifieke gevallen. Bewoners en anderen met vragen over hun eigen situatie kunnen terecht op: https://www.schadedoormijnbouw.nl/waardedalingsregeling

Atlas Research is altijd bereid aan b.v. wetenschappers, journalisten of andere geïnteresseerden algemene vragen te beantwoorden over het door ons uitgevoerde onderzoek en de onderliggende methodiek. U kunt uw vragen over ons onderzoek uitsluitend schriftelijk aan ons stellen op info@atlasresearch.nl. Atlas Research kan geen vragen beantwoorden over specifieke gevallen.

U kunt de publicatie hier downloaden

Download publicatie

Ik wil graag op de hoogte gehouden worden van recente onderzoeken van Atlas Research