Verbetering Regiokenmerken Bijstandsverdeelmodel

Soort publicatie:
Rapport

Onderzoeksthema’s:
Economie & arbeidsmarkt Sociaal domein & welzijn

Auteurs:
Marten Middeldorp, Francine Burema, Rein Halbersma

Publicatiedatum:
juni 2022

Atlas Research heeft verbeteringen voor vier regiokenmerken in het Bijstandsverdeelmodel geoperationaliseerd. Doel hiervan is vooral om gemeentelijke budgetuitkomsten te verkrijgen die jaarlijks minder van elkaar verschillen. De verbeterde kenmerken zijn over het algemeen actueler, minder complex, meer valide en, in het bijzonder, stabieler.

Actualiteit

De actualiteit van een aantal gegevensbronnen voor Beschikbaarheid van werk, Beschikbaarheid van laaggeschoold werk en Werken onder niveau (de reistijdenmatrix, reistijdvervalcurve en grenspendelcorrectie) is fors verbeterd van bronnen die dateerden uit respectievelijk 1998, 2002 en 2005 naar bronnen van 2019 of later, die bovendien naar het zich laat aanzien ook periodiek te actualiseren blijven.

Validiteit

De validiteit is verbeterd door gebruik te maken van een in de wetenschappelijke literatuur gefundeerde methode om de lokale en regionale concurrentie om beschikbare banen te verdisconteren. Ook is de afhankelijkheid van enquêtes en grofmazig afgeronde Statline-tabellen teruggebracht door het gebruik van een hulpregressie en integrale tellingen met landelijke dekking. Tot slot zijn alle regiokenmerken nu op een lager schaalniveau (PC4 of CBS-buurt) beschikbaar wat meer recht doet aan de lokale impact van onder meer het arbeidsethos in de eigen buurt op de kans dat huishoudens een beroep doen op de bijstand.

Complexiteit

De complexiteit is enerzijds teruggebracht doordat een aantal gemeentelijke herindelingen (in verband met de gedateerde reistijdenmatrix) zijn geëlimineerd. Anderzijds is de complexiteit door het gebruik van een hulpregressie voor de kans op een baan met laag beroepsniveau toegenomen. Niettemin is dit hulpmodel goed navolgbaar en plausibel gelet ook op de hoge verklaringskracht, zowel binnen als buiten de EBB-steekproef.

Stabiliteit

De grootste vooruitgang is geboekt in de stabiliteit van de regiokenmerken. De jaar-op-jaarfluctuaties die bij de huidige operationalisatie bij sommige kenmerken optreden, zijn in statistische zin fors gereduceerd.

Vervolgonderzoek

Het rapport laat zien dat de factoren zelf stabieler kunnen worden, maar vervolgonderzoek is noodzakelijk om na te gaan of de budgetuitkomsten ook stabieler kunnen worden, zonder dat de verklaringskracht van het model erop achteruitgaat. Het vervolgonderzoek zal in de aanloop naar de budgetverdeling van 2024 worden uitgevoerd.

U kunt de publicatie hier downloaden

Download publicatie

Ik wil graag op de hoogte gehouden worden van recente onderzoeken van Atlas Research